လုပ္သားသမဂၢဖြဲ႔ပါက အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းမ်ားမွာ လုပ္သားသမဂၢကိုအင္အားနည္းေအာင္ လုပ္သလိုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္လည္အေရးယူသင္႕

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ゞင္းတို႔၏ အ လုပ္႐ံုတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢဖြဲ႕ပါ က သိရွိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္အလုပ္ ျဖဳတ္ျခင္းမ်ားရွိလာ၍ အလုပ္သမား သမဂၢကိုအင္အားနည္းေအာင္ လုပ္သ လို ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ဆိုင္ရာမူဝါဒဥပေဒႏွင့္ ပါ မညီေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဥပ ေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေရး ေကာ္မတီဝင္ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ(၁၉)ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အလုပ္ သမားမ်ားေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္ တင္ေရးသင္တန္းအား ပန္းဆိုးတန္း (အလယ္)ဘေလာက္ရွိ ေတာင္သူလယ္ သမားေရးရာသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ (၃) ရက္တာ သင္တန္း၌ အလုပ္သမားမ်ား ၏ ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားမ်ား ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီမွ ၾပေညာေမ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္က ဦးေဇာ္ေဇာ္အားေရာင္းခ်ခဲ႕သည္႕ ေကာ႕မွဴးရွိ ၁၇ .၅ ဧက ဆန္စက္ႏွင္႕ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္သိန္းလင္း ေမးခြန္းထုတ္ၿပီ

ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္က ဦးေဇာ္ေဇာ္အားေရာင္းခ်ခဲ႕သည္႕ ေကာ႕မွဴးရွိ ၁၇ .၅ ဧက ဆန္စက္ႏွင္႕ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္သိန္းလင္း ေမးခြန္းထုတ္ၿပီ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သ ခြတ္ပင္ကြင္း ကြင္းအမွတ္ (၅၁၆) ဦး ပိုင္အမွတ္ (၇/၁၇)ႏွင့္၊ ေျမဧက ၁၇. ၈၄ ဧကကို ဦးခ်စ္ႏွင့္ဦးဆိုင္က အခြန္ မ်ားေပးေဆာင္ၿပီး၊ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ မ်ားစြာ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ပါေၾကာင္း၊၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ゞင္းေျမဧကကို အမွတ္ (၂၆၂) တန္ ၁၀ဝ ဆန္စက္တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမ ၁၇.၈၄ ဧက ကို သိမ္းဆည္းၿပီး၊ ဆန္စက္ေဆာက္ခဲ့ ပါေၾကာင္း။ ထို႔ေနာက္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳ လုပ္ေရးေကာ္မရွင္ကေနၿပီးမွ ၂၀ဝ၉ ခု ႏွစ္၊ မတ္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ပုဂၢလိကကို ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို သို႔ ေလလံယူခြင့္ရၿပီးေနာက္ ၂၀ဝ၈ ခု ႏွစ္ နာဂစ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ က်ပ္ သိန္း(၂၃၀.ဝ၄) အစား (၁၄၇.ဝ၀၁) သန္းျဖင့္ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

၀ွက္ဖဲမ်ားျဖင္႕ ၿပိဳင္ဆိုင္ရျခင္းေလာ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္အရ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ား တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕တို႔၏ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈကိစၥ၊ တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ ခြင့္၊ တာဝန္ယူခြင့္ေပးထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၃.၉.၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဌာနတြင္းပစၥည္း ဝယ္ယူေရးေကာ္မတီ၊ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားမွ စိစစ္ကာဝန္ႀကီးဌာနစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္ မတီအစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပအတည္ျပဳ ခ်က္ရယူျခင္းျဖင့္ ゞင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဒသေဈးႏႈန္း စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕တို႔မွ စိစစ္ျခင္းျဖင့္ ゞင္းတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တင္ျပအတည္ျပဳ ခ်က္ရယူျခင္းျဖင့္ ゞင္းဝယ္ယူေရး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွာေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ဧၿပီ (၅)ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္X-box ကို အျပင္းအထန္ေလ႕က်င္႕ေနေသာ ကင္ဂ်ံဳအန္

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္း ေဆာင္ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ အေမရိကန္ကို ႏ်ဴကလီးယားဗံုးျဖင္႕တိုက္ခိုက္ရန္ အတြက္ゞင္း၏ X-box ေခၚကစားစက္ ျဖင္႕အျပင္းအထန္ေလ႕က်င္႕လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားမွလာေသာ သတင္းကိုကိုးကားကာေဒးလီးစတား သတင္းစာကေရးသားေဖာ္ျပခဲ႕သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကゞင္း ၏အေနာက္ႏိုင္ငံရန္သူေတာ္မ်ားကို သူကြ်မ္းက်င္ေသာဂိမ္းကစားနည္းျဖင္႕ အႏိုင္ယူႏိုင္လိမ္႕မည္ဟုယံုၾကည္လ်က္ ရွိသည္။ အမည္မေဖာ္ေသာ သတင္း တစ္ရပ္အရကင္ဂ်ံဳအန္မွာ ဂိမ္းကစား ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးအေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွလာေသာကစားကြက္မ်ားျဖစ္ Home Front အပါအဝင္ကစား ကြက္အမ်ားအျပားကို ကစားၿပီးခဲ႕သူ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္ အႏွစ္သက္ ဆံုးဂိမ္းမွာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ကလူႀကိဳက္အ မ်ားဆံုးစာရင္းဝင္ ံHome Front အျဖစ္ ၿပီးထိုကစားကြက္မွာ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔တို့က ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္ ကိုတိုက္ခိုက္သည္႕ကစားကြက္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာႏွစ္မွာ ၂၀၂၇ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္၏ အျပဳအမႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးကြ်မ္းက်င္ႏွံ့ စပ္သူသံတမန္ေဟာင္းတစ္ဦးက ကင္ ဂ်ံဳအန္မွာအၾကံကုန္ဂဋဳန္ဆားခ်က္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ဟာသေႏွာေျပာဆို ခဲ႕သည္။ ထိုအေတာအတြင္း၌ေျမာက္ ကိုရီးယားက ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

ေျမာက္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ၾကျပန္

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႕ ေတာင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို့သည္ အျငင္းပြားလ်က္ ရွိေသာေရပိုင္နက္နယ္နိမိတ္အတြင္း အ ျပန္အလွန္အေျမာက္ႀကီးမ်ားျဖင္႕ ပစ္ခတ္ ၾကသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားစစ္ဘက္ က ေျပာၾကားသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က အေျမာက္ျဖင္႕ပစ္ခတ္သျဖင္႕ ေတာင္ကို ရီးယားေရျပင္သို့ အေျမာက္ဆံမ်ားက် ေရာက္ခဲ႕ရာေတာင္ကိုရီး ယားႏိုင္ငံက လည္း အေျမာက္ျဖင္႕ ေျမာက္ဘက္သို့ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ႕သည္ဟု ေတာင္ကိုရီး ယားက မတ္လ(၃၁)ရက္ေန့တြင္ ေၾက ညာခဲ႕သည္။ ]ေျမာက္ကိုရီးယားက ပစ္ ခတ္လိုက္တဲ႕အေျမာက္ဆံေတြ ကြ်န္ေတာ္ တို့ဘက္က်ေရာက္ခဲ႕တဲ႕အတြက္ ကြ်န္ ေတာ္တို့ကလည္း တံု့ျပန္ပစ္ခတ္လိုက္ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕ အဲဒီအ ေျမာက္ဆံေတြဟာ ပင္လယ္ဝါထဲကို က် ေရာက္သြားတာပဲျဖစ္ပါတယ္}ဟူ၍ ေတာင္ကိုရီး ယားပူးတြဲစစ္ဦးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ႕သည္။ ယင္းသို့ ပစ္ခတ္ခဲ႕ သျဖင္႕ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္Baeng-nyeong ကြ်န္းေပၚရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အား ေဘးကင္းရာခိုလံႈစရာေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႔ထားခဲ႕သည္ဟုသိရသည္။ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

အီရန္ကိုတိုက္ရန္ ေဒၚလာသံုးဘီလီယံကုန္က်ခံျပင္ဆင္ထားေသာ အစၥေရး

အစၥေရးနိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၄ခုနွစ္ စစ္ေရးဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ လ်ာထား ခ်က္တြင္ အနည္းဆံုးရွက္ကယ္ ၁ဝဘီလီ ယံအနည္းဆံုး သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္း ေငြေျကးပမာဏမွာ အီရန္နွင့္ အစၥေရး သည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားလာခဲ့လွ်င္ စစ္အ သံုးစရိတ္မ်ားအျဖစ္သံုးစဲြရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဟာရက္သတင္းစာကေဖာ္ျပထားသည္။ ေဂ်ရုဆလင္ရိွထိပ္တန္းအရာရိွျကီးမ်ားက အစၥေရးသည္ တီဟီရန္၏ နူ်ကလီးယား ေနရာမ်ားအား အေမရိကန္၏ အကူအ ညီလံုးဝမပါဘဲ ဗံုးျကဲတိုက္ခိုက္မည္ဟု မျကာမီကထုတ္ေဖာ္ေျပာျကားလိုက္သည္။ သံုးဘီလီယံ သံုးစဲြမည္ ယခုနွစ္ဦးပိုင္းက အစၥေရး လႊတ္ေတာ္အမတ္သံုးဦး လႊတ္ေတာ္ တြင္းေရးရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တြင္ အစၥေရးတပ္မ်ားက ၁ဝမွ၁၂ ဘီလီ ယံရွက္ကယ္(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ .၈၉ ဘီလီယံမွ ၃ .၄၇ ဘီလီ ယံေဒၚလာအထိ) သံုးစဲြမည္ဟု တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ျကားသည္ဟု တဲအဗစ္ေန့စဥ္သတင္း စာကေရးသားေဖာ္ျပသည္။ ထိုေငြေျကး ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

ကိုယ္ေဖာ္တဲ့ ေဆးခါးျကီးျပန္စားေနရတဲ့ အေမရိကန္

ကိုယ္ေဖာ္တဲ့ ေဆးခါးျကီးျပန္စားေနရတဲ့ အေမရိကန္ရု ရွားနဲ့ေပါင္းမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥပါ။ ယူကရိန္း မွာ ရုရွားလိုလားတဲ့ သမၼတကိုစီအိုင္ ေအက ျပည္သူေတြကို အံုျြကခိုင္းျပီး ျဖုတ္ခ်ခဲ့တယ္။ ျပီးရင္ ယူကရိန္းက အီး ယူထဲဝင္မယ္၊ တစ္ကမၻာလံုးမွာတစ္ ခုထဲေထာင္ထားတဲ့ ေနတိုးစစ္စာခု်ပ္ အဖဲြ့ထဲကိုဝင္မယ္၊ ဒါဟာရုရွားကို နား ရြက္တံေထြးစြတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ စီ အိုင္ေအရဲ့ အျကံကသမၼတကိုျဖုတ္ခ် နိုင္တဲ့အထိေတာ့အလုပ္ျဖစ္ေသးတယ္။ ဒါေပသိဘယ္လိုမွထင္မထားတဲ့ အ ကြက္တစ္ကြက္ကို ရုရွားကေကာက္ ေရႊ့လိုက္တယ္။ ဒါကေတာ့ ယူကရိန္း နယ္ေျမထဲက ရုရွားနဲ့ထိစပ္ေနတဲ့ ခ ရိုင္းမီးယားမွာ ျပည္သူ့ဆနၵခံယူပဲြလုပ္ ျပီး ယူကရိန္းကေနခဲြထြက္ခိုင္းလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ အေမရိကန္နဲ့ သူ့တပည့္အီးယူတို့က ရုရွားကိုစီးပြား ေရးပိတ္ဆို့ဖို့လုပ္ေနျကျပီ၊ ဒါကေရာအ လုပ္ျဖစ္မယ္လို့မထင္ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲ ဆိုရင္ ဥေရာပရဲ့ ဓာတ္ေငြ့လိုအပ္ခ်က္ ၂၅ရာခိုင္နႈန္းကို ရုရွားကေန ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ …

0

စပိန္ရထားလမ္းေခ်ာ္မႈတြင္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားျပား

စပိန္ႏိုင္ငံ၊ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ဖာ႐ိုးၿမိဳ႕သို႔ခုတ္ေမာင္းသည့္ အျမန္ ရထားတစ္စီးလမ္းေခ်ာ္တိမ္းေမွာက္သြားရာ ခရီးသည္(၇၇)ဦးခန္႔ေသဆံုးၿပီး ၁၃၀ခန္႔ဒဏ္ရာရ႐ွိခဲ့သည္။ ရထားမွာ သတ္မွတ္မိုင္ႏႈန္းထက္ သံုးဆခန္႔ပို၍ ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

0

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Powered by Vote It Up